Hideki Arai

Ki-itchi !! Tome 01 (Scénario et dessin), critiqué par Sotelo 6 etoiles
Ki-Itchi !! Tome 02 (Scénario et dessin), critiqué par Sotelo 8 etoiles
Ki-itchi !! Tome 03 (Scénario et dessin), critiqué par Sotelo 7 etoiles
Ki-itchi !! Tome 04 (Scénario et dessin), critiqué par Sotelo 8 etoiles
Ki-itchi !! Tome 05 (Scénario et dessin), critiqué par Sotelo 6 etoiles
Ki-itchi !! Tome 06 (Scénario et dessin), critiqué par Sotelo 10 etoiles
Ki-itchi !! Tome 07 (Scénario et dessin), critiqué par Sotelo 8 etoiles
Ki-itchi !! Tome 08 (Scénario et dessin), critiqué par Sotelo 9 etoiles
Ki-itchi !! Tome 09 (Scénario et dessin), critiqué par Sotelo 8 etoiles